کلیک بر روی دکمه ارسال، به منزله تایید قوانین میوپیشی است.